Contact: 0182 - 384 789

Verlof aanvragen

Voor het geven van extra vrije dagen gelden speciale wettelijke regels. Als het kind 4 jaar is, is het nog niet leerplichtig. Vanaf 5 jaar geldt voor uw kind de leerplicht.

De directie is bevoegd om het kind een beperkt aantal dagen vrijaf te geven. Er moeten dan wel zogenaamde 'gewichtige' omstandigheden zijn, zoals bijvoorbeeld een verhuizing, een huwelijk, een jubileum, een ernstige ziekte of het overlijden van naaste familieleden.

Vrije dagen moeten vooraf aangevraagd worden bij de directie. Het aanvraagfourmulier kunt u via deze link openen en afdrukken. Lever het ingevulde formulier in bij de directie of de locatiecoördinator. Er wordt dan nagegaan of uw aanvraag voldoet aan de regels van het ministerie en de gemeente. Vervolgens wordt besloten of uw kind vrij krijgt of niet. Hiervan krijgt u schriftelijk bericht.

De directeur kan ook om andere, naar zijn oordeel belangrijke redenen, extra verlof toekennen, zolang dit geen vakantieverlof is. Voor extra vakanties, familieweekenden voor de gezelligheid, evenementenbezoek onder schooltijd, en eerder op vakantie gaan vanwege verkeersdrukte of lagere prijzen, geldt deze regeling beslist niet. Het heeft in deze gevallen geen zin om een aanvraag te doen.

Wanneer u het met de beslissing van de directeur inzake de leerplichtwet niet eens bent, kunt u in beroep gaan. U start dan de zogenaamde beroepsprocedure. De volgende stappen worden dan ondernomen: indien de directeur het verzoek om extra verlof afwijst, deelt hij dit schriftelijk aan de ouders mee, waarbij hij tevens de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift aangeeft.

Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen worden ingediend bij de directeur van de school. Deze heroverweegt vervolgens zijn beslissing. De directeur hoort binnen 30 dagen de ouders door middel van een hoorzitting. De ouders ontvangen binnen 30 dagen een schriftelijk bericht. Is dit bericht afwijzend, dan kunnen de ouders beroep aantekenen bij de Raad van State.

Extra vakantieverlof kan alleen aangevraagd worden wanneer door het beroep van één van de ouders het niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. In dat geval moet u een werkgeversverklaring hebben, waar dat duidelijk in staat.

Extra vakantieverlof mag slechts éénmaal per jaar, voor ten hoogste 10 dagen gegeven worden (niet in de eerste twee schoolweken van het cursusjaar). Het verzoek om extra verlof moet minstens zes weken van tevoren bij de directeur van de school worden aangevraagd.

Deze procedure geldt ook voor situaties, waarvoor de mening van de leerplichtambtenaar gevraagd moet worden, namelijk de verzoeken voor meer dan 10 dagen vrij. In dat geval is de directeur verplicht contact op te nemen met deze ambtenaar om zijn / haar mening te vragen. Deze mening is bindend.

Wanneer de leerplichtambtenaar het verzoek afwijst, kunnen ouders ook dan binnen 30 dagen in beroep gaan. De formulieren die daarvoor nodig zijn kunt u bij de schoolleiding verkrijgen.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.