Contact: 0182 - 384 789

Identiteit

Geschiedenis
De Rank is sinds augustus 2005 één van de 8 scholen van de PCPO Krimpenerwaard. Daarvoor maakte de Rank deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven. Die Vereniging is in 1974 ontstaan uit een samenvoeging van de plaatselijke Gereformeerde met de Hervormde Schoolvereniging. Vanaf die datum beheerde de Vereniging drie scholen in Schoonhoven, te weten de Ichthus, de Maranatha en de Rehoboth. In 1995 zijn de Maranatha en de Rehoboth samen gegaan in de Rank.

Het logo van de Rank

Bij de fusie van de Rehoboth en de Maranatha op 1 augustus 1995 heeft de nieuwe school ook een nieuwe naam gekregen “De Rank”. Deze naam is ontleend aan het Evangelie van Johannes, waarin Jezus in hoofdstuk 15 zegt: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand met Mij verbonden blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dragen; los van Mij zijn jullie tot niets in staat”. Die naam heeft dus een mooie betekenis, maar houdt ook een opdracht in en een doel: verbonden te blijven met Hem in woord en daad en zo Zijn levende getuigen zijn. In het logo komt een aantal elementen uit het oude Verenigingslogo terug, te weten:

 • De cirkel (staat voor aarde)
 • Het kruis (staat voor het lijden / sterven van Jezus)
 • De vissen (staan voor Ichthus, het teken voor de triomferende Heer, Verlosser, de Zoon van God)

Als nieuw element zijn de druivenbladeren toegevoegd: het teken van de ranken van de wijnstok.

Visie
De Rank heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God en de daarop gebaseerde Belijdenis. Met ons onderwijs willen we echt handelen vanuit de gehoorzaamheid aan God. Onze visie is dat de opvoeders, zowel ouders als leerkrachten, de kinderen dienen op te voeden tot eer van God. Het opvoedend handelen moet uit ons hart komen. Het is meer dan het aanleren en toepassen van regels. Wij baseren onze regels en normen op de Bijbel waar we in Mattheüs 22: 37 e.v lezen.: "U moet de Heer, Uw God liefhebben met hart en ziel en in al uw gedachten. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U moet uw naaste liefhebben als uzelf."

Wij kennen één God Die alles geschapen heeft en wij kennen Hem door de Bijbel. Hij heeft zich door Zijn zoon Jezus aan ons mensen geopenbaard. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en dat daarmee het eeuwige leven voor ons is verdiend, door Hem. Dat wij die weg naar eeuwig leven kunnen gaan is alleen door Zijn genade. Door geloof in Hem werkt Hij verder door de Heilige Geest. In onze school willen we duidelijk stellen dat Jezus voor ons de enige Weg tot behoud is.

Binnen de PCPO (zie hoofdstuk 1) weten we ons ondanks verschillen in beleving en uitingsvormen één door de relatie die er is met die levende God.

Doel van het onderwijs en opvoeding op de Rank – Algemeen
Opvoeden en onderwijzen zijn op de Rank niet los te koppelen van elkaar. Zij horen bij ons altijd bij elkaar. Toch blijkt dat de begrippen opvoeden en onderwijzen vaak onderscheiden en ook wel gescheiden worden. De ene periode wordt meer accent gelegd op het opvoeden, de andere periode krijgt het onderwijzen meer aandacht. Ook wij ontkomen niet aan het maken van een onderscheid in het bespreken. Voor ons geldt echter dat het een niet zonder het ander plaats kan vinden. Onderwijzen is voor ons een onderdeel van de opvoeding.

Wij erkennen dat het tegenwoordig bij de doelstelling van onderwijs en opvoeding om meer dan alleen kennis gaat. Het gaat over vaardigheden waar je later profijt van zult hebben, het gaat ook over houding t.o.v. werk, zelf verantwoordelijk voelen voor geleverd werk, over kunnen samenwerken en/of overleggen, over de ander accepteren in zijn manier van zijn ed.
Het onderwijs/de opvoeding op de Rank kent de volgende visie/opdracht, verwoord door Luc Stevens:

Onderwijs heeft de opdracht er naar te streven dat tegemoet gekomen moet worden aan een drietal basisbehoeften van alle mensenkinderen:

 1. geloof en plezier hebben in eigen kunnen (competentie)
 2. ervaren dat medemensen je waarderen om wie je bent en graag met je willen omgaan (relatie)
 3. ervaren dat je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunt krijgen (autonomie).

Vervulling van die drie basisbehoeftes - relatie, competentie en autonomie - levert de energie die nodig is om de wereld te ontdekken en om te leren.

 • Kinderen moeten uitgedaagd worden tot leren door een rijke omgeving neer te zetten,
 • Kinderen moeten ondersteuning krijgen op het moment dat ze daar behoefte aan hebben
 • Kinderen moeten ervaren dat er vertrouwen is in hun goede wil, hun leergierigheid en inzet.

Vanuit die veilige omgeving moeten de kinderen leren de wereld te ontdekken. We willen er voor waken en zien te voorkomen dat we individualisme in de hand werken, samenwerking vinden we erg belangrijk.

Opdracht en doel van het onderwijs en opvoeding op de Rank - vanuit de Bijbel
Die opdracht van het onderwijs willen wij oppakken vanuit onze christelijke visie op onderwijs die gebaseerd is op de Bijbel, Gods Woord.

Christelijk onderwijs is voor ons geen doel op zich. Het onderwijs moet op de Rank dienstbaar zijn aan een hoger doel, nl. dat de mens zijn Schepper kent en eert. Dat willen op de volgende manier laten zien:

 • De leerkracht vertelt van de Schepper, de heerlijkheid van de Schepping en van Gods oorspronkelijke en blijvende doel met deze wereld.
 • De leerkracht wijst de kinderen op de enorme gevolgen van de zonde maar spreekt nog meer over de oneindige liefde en trouw die God toont in de geschiedenis en in het werk van Jezus als Verlosser.
 • De leerkracht laat daarbij doorklinken hoezeer je op God kunt vertrouwen en welke troost, nabijheid en toekomstverwachting er is voor ieder die in Hem gelooft.
 • De leerkracht laat de kinderen weten dat God met ieder mens Zijn weg gaat en dat er een beginpunt en een einddoel is. De mens, het kind mag die weg met vallen en opstaan gaan.

Wij willen dat ons onderwijs gericht is op het hart en de ontmoeting met het Woord van God. Het grote daarvan is dat niet alleen het feitelijk waarneembare aan de orde komt maar ook wordt er iets zichtbaar van de schoonheid, de samenhang, de zin en betekenis van de dingen in de schepping en cultuur. Wij zijn ons ervan bewust dat de leerkracht ook hierin een voorbeeldfunctie heeft. De leerkracht gaat de kinderen voor in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Fouten geeft hij eerlijk toe en hij laat kinderen merken wat verootmoediging voor en hoop op God voor hem betekenen.

De leerkrachten leven vanuit de absolute zekerheid dat hun hoop in een toekomst met God ook werkelijkheid wordt. Het beginpunt van ons geloof is het geloof in Gods karakter: “Hij is wie Hij zegt te zijn”. Het einddoel is het geloof in Gods beloften: “Hij zal doen wat Hij belooft” (Hebr. 11 vers 1 van Het Boek). Die hoop geeft richting aan het bestaan, aan onderwijzen en leren.

Het doel van het christelijk onderwijs op de Rank is:

 • Kinderen kennis bijbrengen
 • Een wegwijzer zijn voor het leven, volgens de normen van God, zoals Hij zich in de Bijbel en in de persoon van Jezus Christus heeft bekend gemaakt.
 • De kinderen leren dat het geloof een basis is, een uitgangspunt mag zijn voor al het denken en doen van ieder mens.
 • Kinderen zelfvertrouwen geven waardoor ze zich staande kunnen houden in de maatschappij, waarbij de leerling geschikt en bereid is de ontvangen gaven/talenten te besteden tot Zijn eer, tot heil van het schepsel en tot welzijn van kerk, gezin en alle maatschappelijke verbanden waarin God hem plaatst.
 • Kinderen vaardigheden leren die ze altijd kunnen blijven gebruiken, zelfs in werk (samenwerken, omgaan en accepteren van verschillen, zelf verantwoordelijkheid dragen voor gemaakt werk, kunnen reflecteren)
 • In alle facetten laten zien dat de christelijke school kan uitstralen wat het Evangelie betekent voor ieder mens en voor de hele wereld.

We hopen dat u in plaats van 'een Christelijke school' kunt lezen 'De Rank'. We willen graag dat bovenstaande herkenbaar is. Het christelijke van onze school blijkt dan niet zozeer uit de mate waarin we liederen zingen en verhalen vertellen, maar het blijkt meer uit het leven van alle dag. De kinderen moeten iets van de echtheid herkennen in de leerkrachten. Daarnaast spelen de vieringen van de christelijke heilsfeiten, zoals de kerst- en paasvieringen, een belangrijke rol in het christelijk karakter van onze school.


Contactgegevens

PCB De Rank

Pasteurweg 93

2871 JM  Schoonhoven

0182 - 384 789

directie@pcb-derank.nl

Bereikbaarheid

De directeur is in principe in de ambulante tijd bereikbaar, omdat dit de tijd is, dat zij niet voor een groep staat. In grote lijnen het volgende: juf Cootje Heeringa is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag ambulant. Woensdag is doorgaans haar vrije dag. Door vergaderingen buiten de school moet hier echter nog weleens van worden afgeweken. U doet er dus verstandig aan om een afspraak te maken, voordat u naar school komt om met haar te praten.

Indien u de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u 15 minuten voor of na schooltijd telefonisch contact opnemen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid contact op te nemen via de emailadressen van de leerkrachten die staan weergegeven op deze website. Een afspraak maken voor een gesprek is natuurlijk ook mogelijk.