Regels en afspraken

Ter ondersteuning van de sociale en emotionele ontwikkeling van de kinderen maken wij gebruik van de methode: De Vreedzame School. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school, en staan open voor de verschillen tussen mensen.  

In de eerste twee weken van het schooljaar en na de fasewissel worden alle lessen van blok 1 van de methode gegeven met aanvullingen uit Grip op de Groep. Deze weken noemen we de ‘socioweken’ en zijn het uitgangspunt voor het creëren voor een veilige groep.   

Gedurende het jaar komen de andere lesblokken aan de orde.  

In de school staan vijf regels centraal:

 1. Op de gang ben je stil en loop je;
 2. Kinderen luisteren naar iedere volwassene en doen wat wordt gezegd; 
 3. In geen geval is geweld toegestaan; 
 4. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om; 
 5. We blijven van de spullen van anderen af, mits we toestemming hebben; 

Daarnaast zijn er regels in de klas, opgesteld door de leerkrachten en gelden er afspraken die tijdens de socioweken door de kinderen en de leerkrachten samen zijn opgesteld.   

Naast de regels en afspraken rondom het gedrag van kinderen zijn er een aantal organisatorische regels. Het doel is om duidelijkheid in de school te creëren. 


Belregels

 • Om 8.20 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen; 
 • Om 8.25 uur gaat de tweede bel en moeten de kinderen naar binnen. De pleinwacht gaat naar binnen en sluit de deuren; 
 • Om 8.30 uur gaat de derde bel en begint de les. Kinderen die te laat zijn moeten aanbellen bij de voordeur.  

Regels voor schooltijd

 • Kinderen die op de fiets komen stappen bij het hek af en lopen naar de fietsenstalling;
 • Fietsen moeten in / tussen de standaards worden geplaatst. Pas als de fietsenstandaards vol zijn, mogen ze tegen het hek worden gezet;
 • Kinderen blijven buiten en brengen geen dingen naar de klassen. Alleen traktaties of kwetsbare voorwerpen kunnen even om de hoek in het halletje worden gezet;
 • Als het zo hard begint te regenen dat buiten blijven ongewenst is, besluit de pleinwacht om de deuren eerder te openen.

 

Regels voor de WC

 • De kinderen mogen onder de lessen zelf bepalen of ze naar de wc gaan volgens de afspraken van zelfstandig leren;
 • In overleg met de leerkracht worden momenten uitgesloten om de klas uit te gaan voor het gebruik van de wc. Met deze momenten bedoelen we bijv. tijdens de instructie of een (bijbel)verhaal;
 • Pas bij misbruik van de geboden vrijheid door leerlingen stellen leerkrachten hier tijdelijk paal en perk aan.


Pauze regels
Onderbouw

Midden-/bovenbouw

 • Tijdens de pauzes blijven de kinderen in principe buiten;
 • Tijdens de pauzes mogen de kinderen gebruik maken van de attributen uit de speelkist. Dit gaat volgens de regels die in de speelkist hangen;
 • Daarnaast wordt er alleen met een grote voetbal gevoetbald volgens het voetbalrooster in het voetbalveld;
 • Kleine ballen zijn daarnaast op andere plekken toegestaan om gooispellen te spelen;
 • Bij regen overlegt de pleinwacht over het wel of niet doorgaan van de buitenpauze;

Regels voor de magazijnen en kasten

 • In de magazijnen en/of handenarbeidkasten komen geen leerlingen;
 • Alleen met toestemming en de bijbehorende controle door de groepsleerkracht kan hiervan worden afgeweken;
 • Leerkrachten zijn zelf verantwoordelijk voor het opgeruimd achterlaten van bijv. de handenarbeidkasten als zij met hun groep gebruik hebben gemaakt van de materialen en gereedschappen.


Regels voor mobieltjes

 • De basisregel is dat kinderen geen mobieltjes meenemen naar school;
 • Ouders kunnen hun kinderen via het schoolnummer bereiken;
 • Voor uitzonderingssituaties is altijd overleg met de groepsleerkracht nodig;
 • In dat geval worden de mobieltjes voor schooltijd ingeleverd bij de groepsleerkracht en na schooltijd weer teruggegeven.


Overige schoolregels

 • Op dinsdag en vrijdag is er inloopochtend voor fase 1/2/3 t/m 4/5. Op woensdag is er inloopochtend vanaf fase 5/6/6+. De ouders mogen tussen 8.15 en 8.30 uur in de klassen kijken. De andere dagen komen de kinderen alleen de klassen in; 
 • De buitendeur is gedurende de dag van buitenaf op slot; 
 • Laat je werkplaats zoals hij is en laat hem netjes achter;
 • We zijn zuinig met materialen.