Open met elkaar communiceren houdt voor ons in: ‘Gaat het goed, zeg het anderen, gaat het mis, zeg het ons.’  Daarmee willen we proberen eventuele problemen of sterk ongenoegen over een situatie met elkaar aan tafel te bespreken en zo komen tot een oplossing.  

In school hanteren we de volgende stelregel: 

  • Zoek eerst contact met de betrokken leerkracht. 
  • Indien dat niet het gewenste resultaat geeft, kunt u een afspraak maken met de directie. 
  • Indien dat niet het gewenste resultaat geeft, kunt u de contactpersoon benaderen. 
  • Indien dat niet het gewenste resultaat heeft kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersonen van de PCPO 
  • Indien dat niet het gewenste resultaat oplevert kunt u contact opnemen met het bestuur,  
    g.tissink@ pcpokrimpenerwaard.nl.   
  • Indien dat ook niet het gewenste resultaat oplevert kunt u een klacht indienen bij klachtencommissie – zie hieronder voor gegevens.  

Voor het geval dat niet lukt is er een klachtenregeling op PCPO niveau opgesteld. 

Bij de samenstelling daarvan heeft de ‘Klachtenregeling, voor een veilig schoolklimaat’ van de Besturenraad model gestaan. De klachtenregeling is vermeld in de schoolgids 2016-2020 bij hoofdstuk 2.8.  

We onderscheiden verschillende terreinen waarover klachten zouden kunnen ontstaan: klachten van onderwijskundige aard, op het gebied van organisatie en beleid en klachten over ongewenst gedrag. 

Binnen de Schoonhovense christelijke scholen hebben we twee contactpersonen als uw aanspreekpunt. Juf Paulien van der Horst, p.horst@pcb-derank.nl en juf Elma den Besten, e.besten@pcb-ichthusschool.nl  

De vertrouwenspersonen van de PCPO (als er geen oplossing binnen de school gevonden is):  
Dhr. P.J. van Midden, 06-51568190 en dhr. L. Vermeulen, 06-18191104. 

Indien een en ander geen bevredigend resultaat oplevert, kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie, info@gbco.nl – 070-3861697. Bij klachten over ongewenst gedrag (geweld, agressie, discriminatie, pesten en seksuele intimidatie) stelt u zich graag direct in verbinding met een van de interne contactpersonen. Deze kunnen u verder helpen.