Op PCB de Rank, onderdeel van PCPO Krimpenerwaard, gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van PCPO Krimpenerwaard. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. 

In deze Privacy toelichting kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders. Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). In verband met de identiteit van onze school, willen wij graag de geloofsovertuiging registreren zodat wij daar – zo mogelijk – tijdens het onderwijs rekening mee kunnen houden, maar het geven van deze informatie aan de school is niet verplicht. 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons administratiesysteem ParnasSys. De vorderingen van de leerlingen worden ook vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Deze programma’s zijn beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot de leerkracht van een kind en medewerkers die de rol van beheerder hebben. Omdat de Rank onderdeel uitmaakt van PCPO Krimpenerwaard, worden daar ook persoonsgegevens mee gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. 

In Parro, een app van Parnassys voor de telefoon of computer voor korte zakelijke communicatie, kunnen ouders aangeven hoe ze willen dat er omgegaan wordt met de privacy van hun kind. Ze kunnen aanvinken of hun kind wel of niet op een foto mag en op de website van de school of facebook geplaatst mag worden. Binnen Parro worden wel foto’s van een klassensituatie of een jarig kind binnen de klassengroep gedeeld, niet daarbuiten.  

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met deze leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerling gegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. 

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur. 

Binnen PCPO Krimpenerwaard hebben we op basis van ons privacyreglement een uitgebreide en meer formele Privacy toelichting opgesteld. Hierin vindt u meer informatie over de manier waarop wij als organisatie omgaan met persoonsgegevens. Ook is in dit document een overzicht opgenomen van de leveranciers waarmee wij leerlinggegevens uitwisselen. U vindt deze Privacy toelichting onder ‘downloads’ op de website van de PCPO Krimpenerwaard. (https://www.pcpokrimpenerwaard.nl). 

Contactgegevens Functionaris voor Gegevensbescherming 
A. Spelt – fg@pcpokrimpenerwaard.nl