Op stichtingsniveau is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze GMR is samengesteld uit ouders en personeel van alle betrokken scholen van de stichting PCPO Krimpenerwaard. Dit betekent dat we met 8 ouders en 8 personeelsleden samen de GMR van de PCPO Krimpener– waard vormgeven.  

Veelal zijn de GMR-leden gekozen vanuit de plaatselijke medezeggenschaps- raden, maar dit heeft geen wettelijke verplichting meer. De volgende 2 mensen zijn afgevaardigden naar de GMR namens de ouders en het personeel van De Rank: Maikel Jongsma (maikeljongsma@gmail.com) namens de ouders en Liesbeth Broere (l.broere@pcb-derank.nl) namens het personeel. Beiden zijn geen lid van de MR, maar vertegenwoordigen wel beide geledingen op verenigingsniveau. Zij zorgen voor bovenschoolse input naar de plaatselijke MR.  

De GMR komt regelmatig bijeen en vergadert dan samen met de directeur/bestuurder. De inhoud van de vergaderingen is vooral gericht op nieuwe beleidsstukken die op bovenschools niveau zijn opgesteld en in de scholen moeten worden ingevoerd. Daarnaast komen onderwerpen als samenwerking binnen het SWV (het samenwerkingsverband Midden Holland Rijstreek).  

Mocht u vragen hebben over GMR-aangelegenheden dan kunt u bovenstaande personen uiteraard met uw vraag benaderen.