Geschiedenis 
De Rank is sinds augustus 2005 één van de 8 scholen van de PCPO Krimpenerwaard. Daarvoor maakte de Rank deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven. Die Vereniging is in 1974 ontstaan uit een samenvoeging van de plaatselijke Gereformeerde met de Hervormde Schoolvereniging. Vanaf die datum beheerde de Vereniging drie scholen in Schoonhoven, te weten de Ichthus, de Maranatha en de Rehoboth. In 1995 zijn de Maranatha en de Rehoboth samen gegaan in PCB De Rank.  

Het logo van de Rank 
De naam De Rank is ontleend aan het Evangelie van Johannes, waarin Jezus in hoofdstuk 15 zegt: “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand met Mij verbonden blijft en Ik met hem, zal hij veel vrucht dragen; los van Mij zijn jullie tot niets in staat”. Die naam heeft dus een mooie betekenis, maar houdt ook een opdracht in en een doel: Verbonden blijven met Hem in woord en daad en zo Zijn levende getuigen zijn.  
In het logo staat een cirkel en drs. Alfred C. Bronswijk zegt in zijn boek ‘Symbolen, de taal van kunst en liturgie’, het volgende over de cirkel als symbool: ‘De cirkel geldt als de meest perfecte geometrische vorm, zonder begin of einde en symboliseert de volmaaktheid en de eeuwigheid. De cirkel is ook het symbool van God en van de kosmos als geheel’.  
Een groot aantal kleurencirkels zijn in het logo zichtbaar. Zij staan symbool voor de dynamiek tussen leerkrachten, ouders, kinderen en hun omgeving, de wereld waarin we met elkaar leven. De verscheidenheid tussen al die mensen zijn zichtbaar door de vele kleuren, groottes en nuances van de cirkels die elkaar raken en deels overlappen.  
Te midden van de cirkels staat een ontwikkelt wit rankblad afgebeeld; krachtig en sterk – met transparante nerven, in contact staand met totale omgeving. Groeiend en in beweging, mede door de ranktakjes die uit de cirkel ‘weglopen’.  
De letters ‘pcb’ in de kleurencirkels zijn zodanig gepositioneerd dat ze tezamen ook een soort rank vormen. 

De Rank wil met dit logo onze christelijke identiteit als grondslag uitstralen en duidelijk maken dat ‘Samen jezelf ontwikkelen’ ons motto is.  

Onderwijs op de Rank 
We hopen dat u in plaats van ‘een christelijke school’ kunt lezen ‘PCB De Rank’.  Het christelijke van onze school blijkt niet zozeer uit de mate waarin we liederen zingen en verhalen vertellen, maar het blijkt meer uit het leven van alle dag. De kinderen moeten iets van de echtheid herkennen in het gedrag en de woorden van de leerkrachten. Natuurlijk spelen de vieringen van de christelijke heilsfeiten, zoals de Kerst, Pasen en Pinksteren, een belangrijke rol in het christelijk karakter van onze school.  

De Rank heeft als grondslag de Bijbel als het Woord van God. Wij kennen één God die alles geschapen heeft en wij kennen Hem door de Bijbel. Hij heeft zich door Zijn zoon Jezus aan ons mensen geopenbaard. Wij geloven dat Jezus voor ons aan het kruis is gestorven en dat door Hem het eeuwige leven voor ons is verdiend. Dat wij die weg naar eeuwig leven kunnen gaan is alleen door Zijn genade. Door het geloof in God kan de Heilige Geest zijn werk doen. In onze school willen we duidelijk stellen dat Jezus voor ons de enige Weg tot behoud is en dat Vader, Zoon en Heilige Geest een drie-eenheid is.  

Met ons onderwijs willen we handelen vanuit de liefde en gehoorzaamheid aan God. Voor ons is onderwijzen meer dan het aanleren en toepassen van de regels uit de Bijbel, zoals in Mattheus 22:37 e.v. geschreven staat: “U moet de Heer, Uw God, liefhebben met hart en ziel en in al uw gedachten. Dit is het eerste en grote gebod en het tweede aan dit gelijk is: U moet uw naaste liefhebben als uzelf”. Het gaat op De Rank ook om het voorleven en uitdragen van deze regels.   
 
Christelijk onderwijs is voor ons geen doel op zich, we hebben geen taak of opdracht om kinderen en/of ouders te bekeren of te evangeliseren. Met het onderwijs willen we kinderen laten kennismaken met de Schepper. Dat willen op de volgende manier laten zien:  

  • De leerkracht vertelt van de Schepper, het mooie, bijzondere van de Schepping en van de heerlijkheid van Gods oorspronkelijke en blijvende doel met deze wereld;
  • De leerkracht wijst de kinderen op de gevolgen van de zonde, maar spreekt meer over de oneindige liefde en trouw die God toont in de geschiedenis en in het werk van Jezus als Verlosser;
  • De leerkracht laat daarbij doorklinken hoezeer je op God kunt vertrouwen en welke troost, nabijheid en toekomstverwachting er is voor ieder die in Hem gelooft;
  • De leerkracht laat de kinderen weten dat God met ieder mens Zijn weg gaat en Hij niet loslaat wat Zijn hand begonnen is. Het kind mag die weg met vallen en opstaan gaan, God was erbij, is erbij en blijft erbij.  

Wij willen dat ons onderwijs gericht is op het hart en de ontmoeting met het Woord van God. Het bijzondere daarvan is dat niet alleen dat wat we feitelijk waarnemen aan de orde komt maar ook iets zichtbaar wordt van de schoonheid, de samenhang, de zin en betekenis van de dingen in de schepping en cultuur. Wij zijn ons ervan bewust dat de leerkracht hierin een voorbeeldfunctie heeft. De leerkracht gaat de kinderen voor in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Fouten geeft hij eerlijk toe en hij laat kinderen merken wat verootmoediging voor en hoop op God voor hem betekenen. 

Het doel van het christelijk onderwijs op de Rank is: 

  • Kinderen kennis bijbrengen;
  • Een wegwijzer zijn voor het leven, volgens de normen van God, zoals Hij zich in de Bijbel en in de persoon van Jezus Christus heeft bekend gemaakt; 
  • De kinderen leren dat het geloof een basis is, een uitgangspunt mag zijn voor al het denken en doen van ieder mens; 
  • Kinderen zelfvertrouwen geven waardoor ze zich staande kunnen houden in de maatschappij, waarbij de leerling geschikt en bereid is de ontvangen gaven/talenten te besteden tot Zijn eer, tot heil van het schepsel en tot welzijn van kerk, gezin en alle maatschappelijke verbanden waarin God hem plaatst; 
  • Kinderen vaardigheden leren die ze altijd kunnen blijven gebruiken, zelfs in werk (samenwerken, omgaan en accepteren van verschillen, zelf verantwoordelijkheid dragen voor gemaakt werk, kunnen reflecteren e.d.); 
  • In alle facetten laten zien dat de christelijke school kan uitstralen wat het Evangelie betekent voor ieder mens en voor de hele wereld.