De medezeggenschapsraad (MR) is een bij de wet verplichte instelling voor iedere school. De raad werkt eraan mee dat de school zo goed mogelijk functioneert en dat de geformuleerde doelstellingen bereikt kunnen worden. De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door 6 personen: 3 vanuit de ouders en 3 vanuit het personeel.  

De taak van de MR is voornamelijk een adviserende. In bepaalde zaken, wanneer het gaat over schooltijden en vakantierooster, hebben zij instemmingsrecht. De MR is betrokken bij sollicitatieprocedures, stemt in met onder andere het formatieplan, geeft tips en denkt mee in diverse schoolzaken.  

Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die 1 of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor 3 jaar en kunnen maximaal 2 termijnen aanblijven. Alle ouders krijgen de gelegenheid om zich kandidaat te stellen. De MR werkt aan de hand van een ‘Reglement Medezeggenschapsraad´ wat op school ter inzage aanwezig is. De ouders die zitting hebben in de raad dienen de grondslag van de Stichting PCPO te respecteren.   

De schoolleiding houdt de MR op de hoogte van de gang van zaken door:  

  • Het aan hen openbaar stellen van interne nieuwsbrieven;  
  • Op de MR-vergaderingen een gedeelte aanwezig te zijn. De laatste persoon is geen lid van de raad. Zij wordt door de raad uitgenodigd om advies te geven;  
  • Regelmatig aan hen ook advies te vragen rond onderwerpen in de school, zoals ventilatie, beleidskeuzes voor begroting ed. 

U kunt ook meedenken met de MR, heel graag zelfs. Neem contact op met één van de ouders die komend jaar lid is van de MR, te weten:   
Mattijs Hoogendoorn (vader van Dani en James)   
Hanneke Verhey (moeder van Jelle en Matthijs) 
Marco van Kleef (vader van Max).   
Ook kunt u met vragen en uit interesse mailen naar: info.mrderank@gmail.com.   

Jaarverslag MR