Verlof- en vakantieregeling

Wat de regio-indeling voor de vakantieregeling betreft behoort onze school tot de regio Midden Nederland. De vakanties voor dit schooljaar leest u bij dit schooljaar.

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit ‘zomaar’ van de school wegblijven.

In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van de wet leerplicht houden.

Verlof gegeven worden als er ‘andere gewichtige omstandigheden’ zijn. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet worden gedacht aan:

  • Een verhuizing van het gezin;
  • Het bijwonen en van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
  • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
  • Verplichtingen voor uw kind die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

Verlofaanvragen worden door directie individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren. Hiervoor kunt u een verlofbrief van de website halen, invullen en inleveren bij de directie.

De directeur neemt zelf een besluit over verlofaanvragen en heeft zich te houden aan de wet. Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt een besluit, na de directeur te hebben gehoord.

Via dit formulier kunt u bijzonder verlof aanvragen.