Verlof- en vakantieregeling 
Wat de regio-indeling voor de vakantieregeling betreft behoort onze school tot de regio Midden Nederland. De vakanties voor dit schooljaar leest u in de bijlage van de schoolgids. In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit ‘zomaar’ van de school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels van de wet leerplicht houden. Vakantie buiten de schoolvakanties is niet toegestaan, tenzij uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van de) ouders. De ouder moet dan in zijn werk wat betreft inkomsten afhankelijk zijn van werken in de ‘gewone’ vakanties.

Let wel: roosterproblemen op het werk van (één van) de ouders is géén reden voor vakantie. Bij de aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de betrokken ouder blijkt. Ook dient uit de toelichting te blijken waarom de ouder geen vrij kan nemen in de reguliere schoolvakanties. De ouder moet dus aan kunnen tonen dat hij/zij financieel afhankelijk is van werk in een reguliere vakantie. Verder dient met de volgende voorwaarden rekening te worden gehouden:

 • In verband met een eventuele bezwaarprocedure moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend; tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • De verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan.
 • De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen;

Verder kan verlof gegeven worden als er ‘andere gewichtige omstandigheden’ zijn. Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Hierbij moet worden gedacht aan:

 • Een verhuizing van het gezin;
 • Het bijwonen en van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten;
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten;
 • Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
 • Verplichtingen voor uw kind die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging.

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
 • Vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
 • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan;
 • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte;
 • Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij de directeur van de school (bij voorkeur minimaal 8 weken van tevoren). Hiervoor kunt u een verlofbrief van de website halen, invullen en inleveren bij de directie. De directeur neemt zelf een besluit over verlofaanvragen en heeft zich te houden aan de wet. Als een aanvraag voor verlof meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze neemt een besluit, na de directeur te hebben gehoord. Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd verzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Wanneer u het met de beslissing van de directeur inzake de leerplichtwet niet eens bent, kunt u in beroep gaan. Indien de directeur het verzoek om extra verlof afwijst, deelt hij dit schriftelijk aan de ouders mee, waarbij hij ook de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift aangeeft. Een bezwaarschrift moet binnen 30 dagen worden ingediend bij de directeur van de school. Deze heroverweegt vervolgens de beslissing. De directeur hoort binnen 30 dagen de ouders door middel van een hoorzitting. De ouders ontvangen binnen 30 dagen een schriftelijk bericht. Is dit bericht afwijzend, dan kunnen de ouders beroep aantekenen bij de Raad van State.

Via dit formulier kunt u bijzonder verlof aanvragen.