De Rank is sinds augustus 2005 één van de 8 scholen van Stichting PCPO Krimpenerwaard. Daarvoor maakte de Rank deel uit van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs te Schoonhoven. Die Vereniging is in 1974 ontstaan uit een samenvoeging van de plaatselijke Gereformeerde en de Hervormde schoolvereniging. Sinds 2014 zitten we met alle groepen op één locatie aan de Pasteurweg 93 in Schoonhoven.

Per 1 oktober 2019 komen er dagelijks bijna 300 kinderen naar de Rank. We werken met 12 groepen. Soms zijn we genoodzaakt vanwege het aantal kinderen in de midden- of bovenbouw een combinatiegroep te maken. Elk jaar wordt tijdens de formatiebesprekingen geprobeerd een goede verdeling te maken van de leerlingen over de te vormen groepen. De beschikbare financiële middelen spelen een belangrijke rol bij de te maken keuzes. Deze beslissingen (en ook de grootte van de groepen) worden genomen in overleg met de medezeggenschapsraad. Daarna worden ouders via de maandbrief geïnformeerd.

Onderwijzen is onze hoofdtaak maar opvoeden is daar onlosmakelijk mee verbonden. Het gaat tegenwoordig bij de doelstelling van onderwijs en opvoeding niet alleen om het vergaren van kennis. Ook het aanleren en inoefenen van vaardigheden vormen een belangrijk onderdeel van onze opdracht. Het gaat dan om het leren van vaardigheden waar kinderen later profijt van hebben als het gaat om het kunnen leven, werken en functioneren in de maatschappij van de toekomst, zoals: werkhouding, onderzoekende houding, zelf verantwoordelijk voelen voor geleverd werk, kunnen reflecteren op zichzelf en op een proces, creatief en/of strategisch denken en ook kunnen samenwerken en/of overleggen en de ander accepteren in zijn manier van zijn e.d.

In de school hanteren we het leerstofjaarklassensysteem en daarbij werken we binnen de groep op verschillende niveaus. Kinderen werken zoveel als mogelijk op hun eigen niveau, aan hun eigen ontwikkeling maar wel in een groep. Kinderen die op een eigen leerlijn werken (die dus anders is dan de groep) ontvangen hun instructie in de Kameleongroep. De verwerking van de lesstof is adaptief, op maat dus.
Bij de kleuters volgen we hun ontwikkeling met behulp van een observatie instrument voor jonge kinderen, namelijk Leerlijnen van het jonge kind. Binnen die leerlijnen werken we met doelen per half jaar. Mocht een leerling een doel beheersen dan gaat het op dat gebied door naar het volgende doel, zo werken we ook bij kleuters adaptief. 

Met het thema wereldverkenning bij de onderbouw, bij natuur, aardrijkskunde en geschiedenis vanaf groep 4 worden kinderen in thema’s uitgedaagd zich te ontwikkelen met behulp van het concept van meervoudige intelligentie door het gebruik van de methode van VierKeerWijzer. Thema’s worden per jaar vastgesteld en dekken de kerndoelen van SLO. Het is een manier waarbij kinderen kennis en 21eeuwse vaardigheden oefenen en leren, vanaf het begin van hun schoolloopbaan. 

ICT zien wij als een belangrijk hulpmiddel in onze school. Het allerbelangrijkst is de leerkracht en die doet er toe! In alle groepen is ondertussen goed internet en in alle groepen is een touchscreenbord. We gebruiken o.a. software dat gekoppeld is aan de methodes die we gebruiken. Vanaf groep 4 heeft iedere leerling zijn eigen device (kleine laptop) waarop verwerking en inoefening van de lesstof gebeurt . Ook wordt de device ingezet om op internet informatie te zoeken, passend bij opdrachten.

Op De Rank werkt een professioneel en gedreven team, steeds op zoek naar wat de kinderen nodig hebben, voor nu en voor de toekomstige maatschappij. In die zoektocht doen collega’s vanuit hun specialisme onderzoek, lezen literatuur om zo tot visie ontwikkelen te komen, bv op becijferen in combinatie met portfolio. Ook kopen we expertise in als we rondom leerkrachtvaardigheden ons verder willen bekwamen in instructievaardigheden en een eenduidige lijn in de school willen.

We kennen een talentlijn binnen ons team waarbij collega’s specialist zijn op een bepaald gebied en daarin en daarmee collega’s inspireren, bijscholen of ondersteunen bij vragen. Ons motto is en blijft ook hier: Samen jezelf ontwikkelen!

Voor meer informatie zie de knop School op de website of lees de schoolgids.